CONDICIONS D'ÚS

- L'import de la quota anual de soci és de 5 EUR. El pagament de la quota es realitzarà per domiciliació bancària al número de compte que indiqui el soci.
- La quota es girarà durant el mes d'octubre de l'any en curs. És responsabilitat del soci disposar de saldo suficient al compte per fer front al pagament. És responsabilitat del soci facilitar a l'Associació d'informació actualitzada sobre les dades bancàries.
- En cas de retorn del rebut domiciliat, s'aplicarà un recàrrec addicional de 2 EUR.
- El soci es pot donar de baixa de l'Associació enviant el corresponent formulari de baixa. Aquest formulari s'ha de sol·licitar per correu electrònic ebrecampus@gmail.comINFORMACIÓ LEGAL


Informació general de la seu electrònica o lloc web Ebrecampus.org i dels seus continguts


Ebrecampus.org està gestionat per l’Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili amb CIF G-55513584 i té la seva seu al C. Teodor González, 43 (43.500) Tortosa <ebrecampus@gmail.com>.

Ebrecampus.org té la seva seu electrònica a l’adreça http://www.ebrecampus.org, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Ebrecampus.org.


Usuaris


L’accés i/o ús dels portals de l'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús, l’avís legal i política de privacitat que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment


Protecció dels drets de propietat intel·lectual


Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Ebrecampus.org són de titularitat exclusiva de l'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Ebrecampus.org. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Ebrecampus.org explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Ebrecampus.org per mitjà de framing.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Ebrecampus.org mitjançant in line linking.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Ebrecampus.org conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Ebrecampus.org.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de
  • L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l'empresa.
  • L ’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel··ectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web Ebrecampus.org, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Ebrecampus.org, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:
l'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
C. Teodor González, 43 (43.500) Tortosa
<ebrecampus@gmail.com>
 
D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Ebrecampus.org.

En la seva seu electrònica, Ebrecampus.org no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Ebrecampus.org.

Aquest lloc web fa servir les eines de medició d’audiència de Nielsen//NetRatings, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquesta medició utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa a l’adreça http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs_es.

Responsabilitat amb relació als continguts

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Ebrecampus.org.

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i autors dels blogs.

Dret d'exclusió

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que compleixin les presents condicions generals o les normes d'ús.


Generalitats

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili perseguirà l’incumpliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificació de les presents condicions i durada

L'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció


La relació entre l'Associació d’Antics Alumnes i Amics dels estudis d’Economia, Empresa i Turisme del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tortosa.

 

 

 

 

* * *

 

 

CRÈDITS

Aquesta pàgina es basa en el sistema de gestió de continguts de codi obert Wordpress, amb un tema fet amb CSS i XTML vàlids, per N.Design Studio. Les icones utilitzades són del paquet Web 2 Mini. Traduït per JoTGi.